تصاویر : اجرای ارکستر سمفونیک تهران به یاد جان باختگان فاجعه منا

کدخبر : 141
شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۷:۲۱

تصاویر : اجرای ارکستر سمفونیک تهران به یاد جان باختگان فاجعه منا


URLs in this post:

[1] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/attachment/1/

[2] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/attachment/2/

[3] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/attachment/4/

[4] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/attachment/5/

[5] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/6-2/

[6] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/7-2/

[7] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/8-2/

[8] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/attachment/9/

[9] Image: http://nasleemrouz.ir/2015/10/10/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c/attachment/3/

Copyright © 2016 پایگاه خبری نسل امروز. All rights reserved.